Qiang Qiu

Qiang Qiu

Image processing, facial/emotion expression, transform learning, machine learning.